• youtube
  • facebook

Ninh Thuận tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng lao động

Bà Diệp Thái An (Ninh Thuận) là giáo viên hợp đồng từ 2008 đến nay, có đóng BHXH đầy đủ, được lên lương theo định kỳ. Bà An được biết Bộ Nội vụ có Công văn số 5378/BNV-CCVC ưu tiên đăc cách cho giáo viên họp đồng lâu năm vào biên chế. Bà An hỏi, hiện công văn này đã được triển khai ở tỉnh Ninh Thuận chưa?

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Thực hiện Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước (trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị thông qua Công văn số 9028-CV/TW ngày 11/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ thông qua Công văn số 1480/VPCP-TCCV ngày 5/6/2019 của Văn phòng Chính phủ), UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Công văn số 4846/UBND-VXNV ngày 26/11/2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung sau:“Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý rà soát, tổng hợp danh sách giáo viên đã có hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước và căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc là giáo viên (biên chế giáo viên) được cấp có thẩm quyền phân bổ nhưng hiện nay chưa sử dụng để quyết định việc tuyển dụng đặc cách đối với nhóm đối tượng này theo chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ tại các văn bản nêu trên”.

 

create

P.V / baochinhphu.vn

Short URL: http://ninhthuan.tintuc.vn/viewID/597680